234

سلام بر رشادت دستان حيدري ات! سلام بر توفندگي شمشير ذوالفقارت! سلام بر جانبازي و عشق و برادري ات .

سلام بر تو اي زيباترين واژه وفاداري و سلام بر لبان خشكيده ات كه سرچشمه آب بقاست و آب را در حسرت جرعه اي از خنكاي خود وانهاده است. خاك بوي بهشت مي گيرد .آسمان، پايين مي آيد و خانه مرتضي (ع) را به آغوش مي كشد. نوزادي مبارك پا بر ابرهاي احساس مي گذارد . آري ! عباس (ع) مي آيد تا برادري را معنا كند، وفا را شرح دهد، ايثار را الگو باشد، شجاعت را تفسير كند و دلاوري را مصداقي والا گردد.

مبارك باد ميلاد بزرگ علم­ دار كربلا، نگين درخشان عاشورا، آميزه لطافت و استقامت، باب الحوائج عباس (ع) .

veladat-3