423929960_96394

سوره نور آیه ۳۰ قرآن کریم می فرمایند:

ای رسول ما به مومنان بگو چشم های خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند این برای آنان پاکیزه تر است ، خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است.

نکته معنوی و عرفانی قابل ذکر در باب حجاب ، پیام آسمانی آن ، خطاب به زنان است :

ای زن آگاه باش ، دنیا خراب آبادی است که هر نقطه آن به مین های شیطان و نگاه های آلوده ، نا امن گشته است. امافرشته های حجاب در محفل انس و یاد خدا در امنیتی بی نظیر به سر می برند.

Hejab

hejab7

hejab5